Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων & Δοχείων Υπό Πίεση

Η εταιρεία IMPERIAL Experts ως διαπιστευμένος φορέας ελέγχου υλοποιεί ελέγχους ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και δοχείων υπό πίεση. Επικεντρωμένη στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, πλήρως  ενημερωμένη για  τις εξελίξεις της τεχνολογίας, αποσκοπεί στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της και την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της.

Για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας , η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τον περιοδικό έλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων και των δοχείων υπό πίεση τόσο για την λειτουργία όσο και για τη χρήση τους.

Την εταιρεία στελεχώνει άρτια εκπαιδευμένο και ενημερωμένο προσωπικό ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας .

Η επιθεώρηση ανυψωτικού εξοπλισμού περιλαμβάνει :

  • Έλεγχο τεκμηρίωσης
  • Επιτόπιο έλεγχο (τεχνικό και λειτουργικό)
  • Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλόλητάς σύμφωνα με το  ΦΕΚ 1186B_2003

Η επιθεώρηση δοχείου υπό πίεση περιλαμβάνει :

  • Έλεγχο τεκμηρίωσης
  • Επιτόπιο έλεγχο (με υδραυλική δοκιμή)
  • Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλόλητάς σύμφωνα με το  ΦΕΚ 673B_1993

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος